Bilgi Talep Formu

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28512

İş Güvenliği Uzmanlarinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkinda Yönetmelik kapsamında aşağıdaki hizmetleri yerine getirilir.

İş Güvenliği hizmetleri ile yapılacak çalışmalar başlıklar halinde aşağıda açıklanmıştır.

 •  Risk Analizi ve Değerlendirmesi,
 •  Risk Değerlendirmesi yapmak ve raporlamak,
 •  İSG kurulu oluşumu ve çalışmaların yapılması,
 •  Periyodik test ve kontrollerin yaptırılmasının ilgili bölümlerle birlikte takibi (kaldırma araçları, elektrik, topraklama, sağlık taraması),
 •  Yangın riski taşıyan bölgelerin belirlenmesi ve tanımlanması,
 •  Eğitim düzenlenmesi, yönetici ve personelin bilgi ve farkındalık seviyesinin   geliştirilmesi,
 •  Teknik elemanlarla görüşmeler yapmak ve onları yönlendirmek,
 •  İş Kanunu kapsamında verilmesi gereken zorunlu eğitimleri, işyerine uygun olarak planlamak ve vermek,
 •  İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum konularında orta ve üst kademe yöneticilere mevzuatımızda yaşanan son gelişmelere, işverenin yükümlülüklerine ve çalışanların sorumluluklarına yönelik belirlenecek eğitimlerin verilmesi,
 •  Mevzuat gereğince; İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyeleri ve yedek üyeleri ile tüm çalışanlara verilmesi zorunlu olan ilgili eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
 •  Bilinç, yeterlilik ve ödüllendirme sistemlerinin oluşturulması,
 •  İş sağlığı ve güvenliği panolarının hazırlanmasına yardımcı olunması,
 •  Dokümantasyon yapısının gözden geçirilmesi ve oluşturulması,
 •  İşyerinde yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile yangın güvenliği prosedürlerinin gözden geçirilmesi,
 •  Mevzuat doğrultusunda işyerince iş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durumlara yönelik tutulan ve/veya tutulması gereken dokümantasyonların incelenmesi ve yasal gereksinmelere uymayan hususlarda yapılması gerekenlerin ortaya çıkarılması,
 •  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde yayımlanan yönetmeliklere uyumun sağlanması amacıyla revizyon önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
 •  Gerekli belge, dokümantasyon ve bilgi akışının sağlanması,
 •  İş Kazası ve Meslek Hastalıkları konusunda çalışmalar,
 •  İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin incelenmesi ve raporlanması,
 •  Mesleki risklerin belirlenmesi ve tanımlanması,
 •  İş kazaları ve meslek hastalıkları ile kıl payı atlatılan iş kazalarına yönelik kayıtların tutulmasının sağlanması ve ilgili istatistiksel çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 •  Acil Durum Planının Oluşturulması,
 •  Acil Durum Planı'nın mevzuat doğrultusunda revize edilmesi ve/veya yeniden hazırlanması,
 •  Takip ve denetimlerin yapılması,
 •  Yapılan çalışmaların belirlenecek zaman aralıklarında düzenli olarak denetlenmesi, sonuçların raporlanması,
 •  Organizasyonel yapıdaki denetleme ve kontrol mekanizmalarının sistematik bir şekilde işlemesine yardımcı olunması,
 •  Periyodik olarak; gelinen aşamaya yönelik başlangıçtan itibaren yürütülen çalışmalar ve son duruma ilişkin kapsamlı bir raporun hazırlanması ve üst yönetime sunulması,

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 •  İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak, 
 •  Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,

İlgili Birimlerle İşbirliği

 •  İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak, 
 •  İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.