Bilgi Talep Formu

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

Resmî Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28713

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıdaki hizmetleri yerine getirilir.

 •  İşe giriş muayeneleri,
 •  Yıllık periyodik muayeneler,
 •  Poliklinik hizmetleri,
 •  Yıllık periyodik tetkiklerin takibi,
 •  Özellikli durumu olan çalışanların yakın takibi,
 •  Aşılama Çalışmaları,
 •  Sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi,
 •  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevcut durumun tespiti ve çözüm üretilmesi amacıyla saha gezileri planlanması(İş Güvenliği uzmanı ile birlikte gezi planları yapar ve uygular.)
 • İlkyardım ve Acil Müdahale Eylem Planı Organizasyonu,
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Analizleri çalışmalarına İş güvenliği Uzmanı ile birlikte katılır ve yönetime önerilerde bulunur. 
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu Toplantılarına katılmak ve önerilerde bulunmak   
 • Genel Hijyen şartlarının sürekli izlem ve kontrolü,
 • Yıllık Çalışma Planı yapılması(İş Güvenliği uzmanı ile birlikte hazırlar),
 • Yıllık Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve yönetime sunulması, ( İş Güvenliği uzmanı ile birlikte hazırlar)
 • Yıllık Eğitim Programının hazırlanması ve uygulanması.

 İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM HİZMETLERİ VE UYGULANMASI

Yıllık eğitim planı çerçevesinde aşağıda sıralanan eğitimler işyeri hekimlerimiz tarafından her bir çalışana yönelik grup eğitimleri şeklinde verilir.

 •  İlkyardım Eğitimi
 •  Ergonomi Eğitimi
 •  Kişisel Hijyen
 •  Endüstriyel Hijyen
 •  Tütün Mamullerinin Zararları
 •  Ekranlı Araçlarda Çalışma
 •  Mevsimsel Hastalıklardan Korunma
 •  Meslek Hastalıklarından Korunma
 •  Gürültünün Sağlığa Zararları